Opis badania

Badanie ADHD dla dzieci i młodzieży

Badanie przesiewowe służy nam do zidentyfikowania osób, które prawdopodobnie mają ADHD i wymagają dalszej, szczegółowej diagnostyki. Badanie przesiewowe jest ważnym narzędziem diagnostycznym, ponieważ pozwala na wcześniejsze wykrycie ADHD oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i interwencji terapeutycznych. Jednakże, nie jest ono wystarczające do postawienia ostatecznej diagnozy ADHD.

Pełna diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD to proces kompleksowej oceny funkcjonowania dziecka lub osoby dorosłej, który obejmuje różne aspekty ich życia, takie jak zachowanie, emocje, poziom uwagi i funkcjonowanie poznawcze. W ramach diagnozy wykorzystuje się wiele narzędzi diagnostycznych, takich jak testy psychologiczne, kwestionariusze i wywiady z pacjentem i/lub jego opiekunami. Diagnoza ADHD wymaga dokładnej oceny objawów, wykluczenia innych zaburzeń oraz oceny wpływu ADHD na codzienne funkcjonowanie pacjenta. W oparciu o wyniki diagnozy można postawić ostateczną diagnozę ADHD oraz zaplanować odpowiednie leczenie i interwencje terapeutyczne.

To badanie przeznaczone jest dla:

null

Dzieci i młodzieży

Sprawdź jak wygląda badanie

Jak badamy

Diagnoza przesiewowa w kierunku ADHD

Badanie testem MOXO to jedno z narzędzi diagnostycznych używanych w celu zbadania możliwości występowania ADHD u dzieci. Poniżej przedstawiam etapy badania i to, co można uzyskać po jego przeprowadzeniu:

Wyniki testu MOXO nie są jednoznaczne i nie stanowią samej diagnozy ADHD. Test MOXO stanowi jedynie jeden element w procesie diagnostycznym, a diagnozę ADHD powinien postawić specjalista z zakresu psychiatrii lub psychologii klinicznej po przeprowadzeniu pełnego badania, w tym rozmów z rodzicami i nauczycielami, obserwacji zachowania dziecka i przeprowadzenia innych testów diagnostycznych.

Wywiad z rodzicami i nauczycielami

 • wywiad z rodzicami
 • zbieranie informacji o zachowaniu dziecka
 • pytania o funkcjonowanie w szkole i w domu

Przeprowadzenie testu MOXO

 • przeprowadzenie testu komputerowego
 • dziecko w czasie badania proszone jest o wykonanie różnych zadań
 • oceniana jest koncentracja i uwaga

Interpretacja wyników

 • interpretacja przeprowadzonych wyników
 • porównanie z normami wiekowymi
 • ocena trudności w utrzymaniu uwagi, nadruchliwości i impulsywności na tle grupy wiekowej

Podsumowanie i zalecenia

 •  przekazanie interpretacji rodzica wraz z normalni
 • generowanie raportu z badania
 • nakreślenie mocnych i słabych stron dziecka
 • określenie opcji pomocy terapeutycznej

Co dostanę po badaniu

Co otrzymasz po badaniu

Szczegółowy raport. Pozwala on na ocenę funkcji wykonawczych, takich jak uwaga, impulsywność, planowanie, organizacja i pamięć robocza.

Wyniki oceny funkcji wykonawczych

Uwagi, impulsywności, planowania, organizacji i pamięci roboczej

Informacje o potencjalnych trudnościach w tych obszarach

Co może sugerować obecność objawów ADHD lub innych zaburzeń związanych z funkcjonowaniem wykonawczym.

Wskazówki odnośnie dalszych działań

Rekomendacje dotyczące dalszych badań, diagnozy lub leczenia, w oparciu o wyniki przesiewowego badania z użyciem testu MOXO. Pozwala on też na ustalenie planu terapeutycznego.

Jak badamy

Pełna diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD

Pełna diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD to proces kompleksowej oceny funkcjonowania dziecka, który obejmuje różne aspekty ich życia, takie jak zachowanie, emocje, poziom uwagi i funkcjonowanie poznawcze.

W ramach diagnozy wykorzystuje się wiele narzędzi diagnostycznych, takich jak testy psychologiczne, kwestionariusze i wywiady z pacjentem i/lub jego opiekunami. Diagnoza ADHD wymaga dokładnej oceny objawów, wykluczenia innych zaburzeń oraz oceny wpływu ADHD na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

W oparciu o wyniki diagnozy można postawić ostateczną diagnozę ADHD oraz zaplanować odpowiednie leczenie i interwencje terapeutyczne.

Wywiad z rodzicami lub opiekunami

 • wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka
 • wywiad rozwojowy
 • relacje z rówieśnikami
 • zachowanie w szkole
 • eakcje na bodźce zewnętrzne
 • trudności w koncentracji
 • ewentualne skargi od nauczycieli

Kwestionariusze

 • kwestionariusze Conners 3 dla rodziców i szkoły
 • przeprowadzenie wywiadu DIVA 5 wersja dla dzieci z rodzicami lub opiekunami

Wizyta diagnostyczna z dzieckiem

 • obserwacja i rozmowa z dzieckiem
 • analiza kwestionariuszy Conners 3 (rodzice i szkoła)
 • wykonanie raportu z badania (Conners 3)

Diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna

 • w przypadku niejednoznacznych wyników, wykonanie dodatkowej diagnozy neuropsychologicznej z wykorzystaniem Wileńskiego Systemu Testów lub MOXO
 • ocena uzyskanych wyników
 • porównanie z kwestionariuszami (Conners 3, DIVA)

Opinia psychologiczna

 • Wydanie opinii psychologicznej z diagnozy
 • Opisanie mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego dziecka
 • Podsumowanie wszelkich wyników oraz raportów z badania
 • Opinia może posłużyć do dalszej diagnozy medycznej u lekarza

Konsultacja u lekarza (opcja)

 • konsultacja lekarska w celu uzyskania formalnej diagnozy medycznej
 • ewentualne wdrożenie leczenia farmakologicznego w przypadku takiej potrzeby

Co dostanę po badaniu

Co otrzymasz po badaniu

Pełną opinie psychologiczną, do dalszej ścieżki diagnostycznej. Zawierającą wszystkie informacje z badania psychologicznego.

Diagnozę

Informację czy osoba spełnia kryteria diagnostyczne ADHD. Diagnoza ta może być uzyskana w oparciu o różne narzędzia, takie jak wywiady, testy psychologiczne i ankiety, które oceniają objawy ADHD i funkcjonowanie wykonawcze.

Opis objawów ADHD

Objawy które występują u danej osoby i ich wpływ na jej funkcjonowanie w różnych obszarach życia, takich jak szkoła, praca i relacje interpersonalne.

Rekomendacje i zalecenia

Wskazówki do dalszego leczenia, takie jak terapia behawioralna, farmakoterapia, a także inne strategie, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami ADHD, takie jak modyfikacja stylu życia i edukacja dotycząca ADHD.

Jesteś w dobrych rękach

Tym zajmuje się Maciek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

null

Maciej Wamka

Psycholog, psycholog dziecięcy i psychoterapeuta. Czujący się jak ryba w wodzie pracując z dziećmi, nastolatkami i ich rodzicami.

Czym jest test przesiewowy MOXO?

Test przesiewowy MOXO to narzędzie diagnostyczne służące do wstępnej oceny ryzyka wystąpienia ADHD u dzieci i młodzieży. Skrót MOXO pochodzi od angielskich słów „Measurement of Attention, eXecutive function and Impulsivity, based on Objective measures”.

Test MOXO składa się z dwóch części: kwestionariusza dla rodziców/opiekunów oraz badania neuropsychologicznego przeprowadzanego na komputerze.

Kwestionariusz dla rodziców zawiera pytania dotyczące zachowania dziecka, które pozwalają na wstępną ocenę obecności objawów ADHD.

Badanie neuropsychologiczne, przeprowadzane na komputerze, mierzy zdolność dziecka do koncentracji uwagi, kontrolowania impulsów oraz wykonywania złożonych zadań.

Wyniki obu części testu są następnie analizowane i oceniane przez specjalistę w zakresie psychologii lub psychiatrii dzieci i młodzieży.

Test MOXO może być stosowany w ramach wstępnej diagnostyki ADHD, ale nie stanowi samodzielnej diagnozy i nie zastępuje pełnego badania neuropsychologicznego oraz konsultacji z lekarzem specjalistą.

Jaka jest różnica miedzy pełnym badaniem psychologicznym w kierunku ADHD a przesiewowym testem MOXO

Test przesiewowy MOXO (Motion eXperience) to narzędzie służące do wstępnej oceny obecności objawów ADHD. Jest to szybki i łatwy test, który można przeprowadzić online lub w gabinecie psychologicznym.

Natomiast pełne badanie psychologiczne w kierunku ADHD jest znacznie bardziej szczegółowe i obejmuje analizę różnych obszarów funkcjonowania dziecka lub osoby dorosłej, takich jak poziom uwagi, impulsywność, zdolność planowania i organizacji, funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, a także ocenę objawów ADHD przez kilka źródeł, w tym rodziców, nauczycieli i samej osoby badanej.

Pełne badanie psychologiczne pozwala na uzyskanie dokładniejszej diagnozy ADHD i lepszego zrozumienia indywidualnych potrzeb osoby badanej.

Czy mogę przyjść na badanie przesiewowe od razu z dzieckiem?

Tak, zazwyczaj można przyjść na badanie psychologiczne w kierunku ADHD testem MOXO z dzieckiem.

Jednakże, przed umówieniem się na badanie warto skonsultować się z psychologiem, który przeprowadza badanie, aby upewnić się, czy takie podejście jest odpowiednie w danym przypadku.

Często psycholog może poprosić o wypełnienie ankiet przed badaniem, które pomogą mu lepiej zrozumieć sytuację i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej.

Warto również pamiętać, że test MOXO jest jedynie narzędziem diagnostycznym, a pełna diagnoza ADHD wymaga dokładniejszych badań i analizy różnych obszarów funkcjonowania osoby badanej.

Czy mogę przyjść z dzieckiem od razu na pełną diagnozę w kierunku ADHD?

Pierwsza wizyta przed pełną diagnozą w kierunku ADHD  jest wyłącznie dla samego rodzica lub rodziców dziecka u którego podejrzewamy to rozpoznanie. Jest to tradycyjna konsultacja psychologiczna, która tak prosto i szybko można u nas umówić w kalendarzu.

Na konsultacji można przedyskutować problemy, z którymi boryka się dziecko. Kiedy i kto pierwszy zauważył problem, oraz jak on wygląda. Jakie były dotychczas podejmowane metody pracy, i czy przyniosły jakiś rezultat.

Wywiad rozwojowy, prześledzenie ewentualnych trudności w szkole czy rówieśnikami, jest bardzo ważne.

Bardzo często rodzice po takim spotkaniu otrzymują kwestionariusze dla siebie oraz szkoły. Są one przydatne w doprecyzowaniu intensywności danego problemu w różnych środowiskach (szkoła, dom), w odniesieniu do grupy wiekowej.

Np. jak Jaś wypada na tle innych 8 letnich chłopców względem uwagi czy impulsywności w szkole lub domu.

Czy muszę angażować szkołę w pełną diagnozę ADHD?

Badanie ADHD u dzieci i młodzieży jest wieloczynnikowe, ponieważ objawy są często niejasne i łatwo mogą być mylone z innymi przypadłościami. Dodatkowo, dzieci i młodzież często nie potrafią opisać swoich objawów w sposób precyzyjny, co może utrudnić diagnozę. Dlatego psychologowie zwykle przeprowadzają badania, które pozwalają na uzyskanie różnorodnych informacji o dziecku, takie jak wywiad z rodzicami, obserwacja zachowania dziecka oraz ewentualnie badania neuropsychologiczne.

Pytanie szkoły o zachowanie dziecka jest ważne, ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie dziecko spędza wiele czasu i może wystąpić tam wiele sytuacji, w których mogą pojawić się objawy ADHD. Na przykład, nauczyciel może zauważyć trudności z koncentracją, problemy z zachowaniem spokoju podczas zajęć lub impulsywność w interakcjach z innymi dziećmi. Informacje te mogą być bardzo pomocne w procesie diagnozowania ADHD i w ustanowieniu odpowiedniego planu leczenia lub terapii dla dziecka.

Czy od psychologa dostanę diagnozę ADHD?

Psycholog nie ma kompetencji do wydawania diagnozy medycznej.

Jednak na podstawie wyników badania psychologicznego, psycholog stwierdza, czy badana osoba spełnia kryteria diagnostyczne dla ADHD według DSM-5 lub ICD-10, co jest niezbędne w dalszym postępowaniu diagnostycznym u lekarza psychiatry lub neurologa. W celu uzyskania tzw. diagnozy formalnej medycznej.

Ostateczna diagnoza medyczna musi być postawiona przez lekarza na podstawie szczegółowej diagnostyki, która jest wykonywana przez psychologa w postaci oceny nasilenia objawów kwestionariuszem DIVA, lub badaniem neuropsychologicznym. W skrajnych przypadkach również badaniem umożliwiającym ocenę struktury osobowości.

Czy poprzez psychoterapię wyleczę deficyty w koncentracji mając ADHD?

Psychoterapia może być bardzo pomocna dla osób z ADHD, ale sama w sobie nie jest w stanie wyleczyć deficytów uwagi i koncentracji związanych z tym zaburzeniem. ADHD jest neurobiologicznym zaburzeniem, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i ma wpływ na wiele obszarów życia, w tym na koncentrację, uwagę i impulsywność.

Psychoterapia może pomóc osobom z ADHD w radzeniu sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w takich obszarach jak organizacja, planowanie, relacje międzyludzkie i radzenie sobie ze stresem. Może również pomóc w rozwijaniu strategii radzenia sobie z problemami związanych z ADHD, takich jak zapominanie, rozproszenie uwagi i trudności w koncentracji.

W terapii poznawczo-behawioralnej dla ADHD, kładzie się nacisk na naukę umiejętności zarządzania czasem, organizacji i planowania, co może pomóc w poprawie koncentracji i uwagi. Psychoterapia może również pomóc w rozpoznawaniu i zmniejszaniu negatywnych myśli i emocji związanych z ADHD, które mogą wpływać na funkcjonowanie.

Jednakże, psychoterapia nie jest w stanie wyleczyć ADHD, ponieważ zaburzenie to jest wynikiem różnych czynników biologicznych i genetycznych, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. W leczeniu ADHD często wykorzystuje się podejście wieloaspektowe, które może obejmować zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię oraz inne formy terapii, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby z ADHD.

Dowiedz się jeszcze więcej

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Esencja, najważniejszych i najczęściej zadawanych pytań znajduje się w tym jednym miejscu. Zebraliśmy je specjalnie dla Ciebie.

Skontaktuj się nami,
aby umówić termin Twojego badania ADHD

Projekt bez tytułu-61

Kim jesteśmy

Wamka, to jakość i doświadczenie, na które pracowaliśmy latami

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.