Regulamin strony internetowej wamka.pl oraz rezerwacji wizyt
Regulamin kursu
Regulamin sklepu

Regulamin strony internetowej wamka.pl oraz rezerwacji wizyt

Spis treści
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług
§ 3 Rozpoczęcie korzystania z Psycholog Maciej Wamka
§ 4 Zasady korzystania z Psycholog Maciej Wamka
§ 5 Rezerwacje/Zamówienia
§ 6 Odpowiedzialność
§ 7 Reklamacje
§ 8 Informacje dodatkowe
§ 9 Załączniki

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji Psycholog Maciej Wamka (zwanej dalej Psycholog Maciej Wamka) i w szczególności reguluje:
a) warunki zawierania i wykonywania umów;
b) zakres świadczonych usług w ramach Psycholog Maciej Wamka;
c) odpowiedzialność;
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Administrator/Administrator danych/Usługodawca — firma Psycholog Maciej Wamka, Krasińskiego, Szczecin 10/20, świadcząca usługi drogą elektroniczną;
Psycholog Maciej Wamka — prowadzona przez Administratora aplikacja, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Usługodawcę;
Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;
Umowa — każda umowa zawarta za pośrednictwem Psycholog Maciej Wamka między Usługodawcą a Użytkownikiem;
Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach Psycholog Maciej Wamka, a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora;
Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Użytkownik, Administrator;
Rezerwacja — udostępniony w ramach Psycholog Maciej Wamka interaktywny kalendarz pozwalający na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;
Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie;
Konto — odrębna część Psycholog Maciej Wamka zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;
Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą;
Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
Eparagon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług związanych z umożliwieniem nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą oraz umożliwianiu dokonywania w ramach Psycholog Maciej Wamka Rezerwacji i Zamówień.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. W ramach prowadzenia Psycholog Maciej Wamka Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Psycholog Maciej Wamka świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:
a) Prowadzenia Konta;
b) Umożliwienie dokonywania Rezerwacji usług;
c) Umożliwienie dokonywania Zamówień;
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności.
4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (korzystając z opcji Usuń Konto w ramach Psycholog Maciej Wamka).
5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu prawa UE może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową.
6. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach Psycholog Maciej Wamka zawarte są w Polityce prywatności.

§ 3 Rozpoczęcie korzystania z Psycholog Maciej Wamka

1. Korzystanie z Psycholog Maciej Wamka jest bezpłatne. Administrator może wprowadzić dodatkowe odpłatne usługi lub funkcjonalności w ramach Psycholog Maciej Wamka. Usługi lub funkcjonalności związane z opłatami zostaną wyraźnie zaznaczone w ramach Psycholog Maciej Wamka.
2. Psycholog Maciej Wamka jako aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 6.0.1 lub nowszy lub iOS 12, i nowszy. Przy starszych wersjach systemu możliwe jest niepełne lub nieprawidłowe działanie Psycholog Maciej Wamka.
3. Psycholog Maciej Wamka jako aplikacja webowa działa na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających zainstalowaną i uaktualnioną przeglądarkę internetową.
4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z Psycholog Maciej Wamka w formie aplikacji mobilnej musi w pierwszej kolejności zainstalować Psycholog Maciej Wamka na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet).
5. Aby dokonać instalacji Psycholog Maciej Wamka w formie aplikacji mobilnej, należy pobrać Psycholog Maciej Wamka z dostępnego na urządzeniu mobilnym sklepu: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) albo App Store (dla urządzeń z systemem iOS).
6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z Psycholog Maciej Wamka.
7. W celu ukończenia Rejestracji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści.
8. Pobranie, instalacja, a także korzystanie z Psycholog Maciej Wamka wymaga transmisji danych, co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych.
9. Po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności należy wcisnąć oznaczony przycisk rejestracji. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który to należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.
10. Po skutecznej Rejestracji osoba fizyczna staje się Użytkownikiem i może logować się w Psycholog Maciej Wamka, przeglądać zasoby Psycholog Maciej Wamka, dokonywać Rezerwacji i Zamówień, kontaktować się z Usługodawcami, czy też edytować swoje dane.

§ 4 Zasady korzystania z Psycholog Maciej Wamka

1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością Psycholog Maciej Wamka i mieć świadomość, że korzysta z Psycholog Maciej Wamka na własną odpowiedzialność.
2. Psycholog Maciej Wamka umożliwia Użytkownikom korzystanie z narzędzi systemowych w celu dokonywania Rezerwacji/Zamówień oraz kontaktowania się w sprawie usług — na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając ze swojego Konta.
4. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną.
Administrator może zawiesić Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta.
5. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z Psycholog Maciej Wamka. Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w Psycholog Maciej Wamka.
6. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie Psycholog Maciej Wamka.
7. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji Psycholog Maciej Wamka w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania Psycholog Maciej Wamka. W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.

§ 5 Rezerwacje/Zamówienia

1. W ramach Psycholog Maciej Wamka może dochodzić do dokonywania Rezerwacji usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Usługodawcę.
2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem Psycholog Maciej Wamka lub wiadomości SMS/ e-mail.
3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Usługodawcę od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty jest zamieszczona w Psycholog Maciej Wamka w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia.
4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Usługodawca informuje na zasadach określonych w punkcie § 5. 3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty.
5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Usługodawcy.
6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji/Zamówienia w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Psycholog Maciej Wamka lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W wypadku gdy Usługodawca dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Usługodawca zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Usługodawcę w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji.
7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Usługodawcy poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Psycholog Maciej Wamka lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko, to co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Usługodawca na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie jest przekazywana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia.
8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Usługodawcy. Jeżeli Psycholog Maciej Wamka udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez Psycholog Maciej Wamka. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika.
9. W związku z zaangażowaniem naszym na rzecz ochrony środowiska oraz maksymalizacji efektywności obsługi klienta, wszystkie paragony za zakupione usługi są wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (e-paragony). E-paragon zostanie wysłany automatycznie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za zamówienie. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na otrzymanie e-paragonu zgodnie z niniejszym regulaminem i akceptuje, że e-paragon spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące paragonów fiskalnych. Informujemy, że wydawanie e-paragonów jest naszą stałą praktyką i nie oferujemy opcji otrzymywania paragonów w formie papierowej. Klient ma możliwość wydrukowania e-paragonu na własną potrzebę. Zachęcamy do zachowania e-paragonów w formie elektronicznej, aby minimalizować zużycie papieru. Prosimy o upewnienie się, że podany podczas zakupu adres e-mail jest poprawny, aby umożliwić bezproblemowe dostarczenie e-paragonu. W przypadku nieotrzymania e-paragonu, prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia sprawy i ponownego wysłania dokumentu.
10. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
11. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
12. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość i legalność oferowanych usług, zamieszczonych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawcę.
Usługodawca i Użytkownik odpowiadają za swoją zdolność prawną do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji.
2. Administrator nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści zamieszczonych na łamach Psycholog Maciej Wamka przez Użytkowników. Administrator może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu zawiesić lub usunąć Konto.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich.
4. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Psycholog Maciej Wamka treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może zawiesić lub usunąć Konto.
5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji.
7. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów Psycholog Maciej Wamka w innych celach niż te wskazane w Psycholog Maciej Wamka.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje związane ze działaniem Psycholog Maciej Wamka należy składać, korzystając z opcji kontaktowych, dostępnych w Psycholog Maciej Wamka.
2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
4. Reklamacje niezwiązane z działaniem Psycholog Maciej Wamka, w szczególności dotyczące wykonania bądź niewykonania Usługi przez Usługodawcę lub Użytkownika należy zgłaszać bezpośrednio temu Usługodawcy, lub Użytkownikowi.

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Cała zawartość Psycholog Maciej Wamka, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są chronione prawem autorskim.
2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Psycholog Maciej Wamka materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w Psycholog Maciej Wamka lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej.
5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Psycholog Maciej Wamka przed dniem wejścia w życie zmian.
7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) Skorzystać w państwie, którego konsument jest rezydentem z udostępnionych form wsparcia i pomocy na rzecz konsumentów świadczonych przez organizacje państwowe i non – profit;
b) Złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Usługodawcą.

Regulamin kursu

§1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze szkolenia/kursu online, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o indywidualne konto na Platformie Kursowej, do której Użytkownik otrzyma login i hasło po dokonaniu wpłaty za kurs. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów kursu.
§2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Administrator – Maciej Wamka, NIP 8561720598, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin. Usługodawca – Maciej Wamka, NIP 8561720598, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin.
Platforma Kursowa – platforma internetowa umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z zasobów kursu w systemie e-learning w ramach indywidualnego konta.
Użytkownik – osoba, korzystająca z zasobów kursu.
Szkolenie/kurs – zestaw filmów, plików audio i materiałów w formacie .pdf, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie kursu.
Rejestracja użytkownika – czynność wykonana na zlecenie Administratora, polegająca na zarejestrowaniu Użytkownika do Platformy Kursowej poprzez podanie wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do zasobów kursu. Czynność ta polega na podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku.
Okres dostępności kursu – czas, na jaki Użytkownikowi został przydzielony dostęp do kursu.
§3. Do korzystania z zasobów kursu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości szkolenia/kursu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów kursu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu. Korzystanie z zasobów kursu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Użytkownik korzysta z kursu na własną odpowiedzialność.
§4. Wszystkie podane w ofercie ceny szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami brutto, co oznacza, że Użytkownik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Użytkownika zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników cen innych niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.
§5. Dokonanie opłaty za udział w kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej drogą internetową. Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu w zależności od opłaconego pakietu: na 6 lub 12 miesięcy. Na prośbę Użytkownika Administrator wystawi rachunek za udział w kursie, w oparciu o dane Użytkownika podane w procesie rejestracji.
§6. Administrator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy Kursowej przebiegało bez zakłóceń. Administrator nie odpowiada za funkcjonowanie łącza internetowego Użytkownika i jego ewentualną czasową niedostępność.
§7. Użytkownik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 Regulaminu. Terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Użytkownika. Powyższe oznacza, iż Użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie dostępności kursu opisanego w §5.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania materiałów kursowych osobom trzecim. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta na Platformie osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści kursów i udostępnionych materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z kursu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należy do Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika na Platformie Kursowej oraz cofnięcia przyznanego mu dostępu do materiałów kursowych, gdy Użytkownik zachowuje się w stosunku do Administratora w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W przypadku, o którym mowa w §7 Regulaminu opłata za pozostałą część Okresu abonamentowego nie jest zwracana. Użytkownik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z materiałów kursowych. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika, opłata za udział w szkoleniu/kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
§8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawie konsumenckim, umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, nie przewiduje prawa do odstąpienia od umowy. Kupując dostęp do kursu, Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, iż jest to produkt autorski, zawierający nagrania dźwiękowe i wizualne, i jako taki nie podlega zwrotowi. Usługodawca, w ramach okresowej promocji, może komunikować podczas sprzedaży kursu gwarancję zwrotu w ciągu określonego okresu od dnia sprzedania kursu, jednak jest to jego wyłącznie dobra wola, a nie obowiązek na mocy prawa. Kupując produkt, Użytkownik oświadcza, że jest tego świadom, i nie może rościć sobie prawa do zwrotu kursu, który nie był objęty promocją w postaci gwarancji zwrotu w momencie jego zakupu.
§9. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie Edukacyjnej, stanowią wyłączną własność Administratora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w kursie, w tym w szczególności materiały wideo i audio, pliki graficzne, pliki .pdf mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika w ramach kursu. Materiały graficzne i pliki .pdf są wyłączną własnością Administratora i Użytkownik może je drukować oraz pobierać je na własne urządzenie bez pisemnej zgody Administratora wyłącznie na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Zakazane jest również wykorzystywanie materiałów do celów zawodowych (zwłaszcza konkurencyjnych wobec działalności Usługodawcy).
§10. Dokonując zgłoszenia na kurs, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO). Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres, adres email. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapisania się na kurs i wzięcia w nim udziału oraz wystawienia rachunku. Dane osobowe są przechowywane na Platformie Kursowej. Administratorem danych osobowych jest Maciej Wamka, NIP 8561720598, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin, mail: maciej@wamka.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom. Dane osobowe Użytkownika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia i uczestnictwa w kursie. Użytkownik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO. Na życzenie Użytkownika stosownych zmian dokonuje niezwłocznie Administrator, w zakresie wskazanym przez Użytkownika. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Użytkownikowi udziału w kursie. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
§11. Użytkownik, dokonując zakupu szkolenia/kursu, wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail, podany przy rejestracji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Psycholog Maciej Wamka, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin, NIP 8561720598, REGON 321531909

§1 Definicje:

1. E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF.
2. Kupujący – kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
3. Produkty: e-booki i kursy internetowe (szkolenia e-learning) dostępne w serwisie Sprzedawcy.
4. Serwis/witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem – https://wamka.pl
5. Szkolenie internetowe (kurs), to nauka przez Internet (e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej.
6. Szkolenie obejmuje treści video, audio i e-booki, quizy, linki internetowe, ćwiczenia.
7. Usługi – usługi szkoleniowe oraz inne usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
8. Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu https://www.mojekursy.com lub sklepu internetowego pod tym samym adresem.
9. Platforma – oprogramowanie dzięki któremu użytkownicy mają możliwość korzystania z kursów i szkoleń: https://www.kursy.wamka.pl
10. Eparagon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące. 

§2 Zawartość oferty:

1. Oferta serwisu obejmuje wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (e-booki) udostępniane w formie plików PDF oraz szkolenia internetowe udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy (https://www.sklep.wamka.pl).
2. Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Użytkownikowi Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
3. Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
4. Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury. Faktura wystawiona zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
5. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.
6. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie poświęconej danemu produktowi.
7. Zasady korzystania z bezpłatnych zasobów platformy: Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami majątkowymi Użytkownika wobec Administratora.
8. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
9. Treść serwisu jest własnością Psycholog Maciej Wamka, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin, NIP 8561720598, REGON 321531909
10. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony bez pisemnej zgody jest zabronione.

§3 Zasady zakupów:

1. Zamówienia na towary przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie https://www.sklep.wamka.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane do 7 dni roboczych
4. Po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący otrzyma specjalny e-mail, zawierający szczegółowe dane swojego zamówienia, a w przypadku wybrania rodzaju zapłaty „przelew bankowy” dane niezbędne do dokonania płatności.
5. Na dokonanie zapłaty za zamówione produkty i usługi oczekujemy 72h, licząc od momentu złożenia zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Administratora potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online informacji o dokonaniu płatności.
7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
8. Dostawa e-booka. Aby pobrać opłacone e-booki należy skorzystać z bezpośredniego linku zamieszczonego w treści maila otrzymanego od Administratora. E-booki znajdują się na koncie kupującego. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione produkty dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.
9. W związku z zaangażowaniem naszego sklepu na rzecz ochrony środowiska oraz maksymalizacji efektywności obsługi klienta, wszystkie paragony za zakupy dokonane w naszym sklepie internetowym są wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (e-paragony). E-paragon zostanie wysłany automatycznie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za zamówienie. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na otrzymanie e-paragonu zgodnie z niniejszym regulaminem i akceptuje, że e-paragon spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące paragonów fiskalnych. Informujemy, że wydawanie e-paragonów jest naszą stałą praktyką i nie oferujemy opcji otrzymywania paragonów w formie papierowej. Klient ma możliwość wydrukowania e-paragonu na własną potrzebę. Zachęcamy do zachowania e-paragonów w formie elektronicznej, aby minimalizować zużycie papieru. Prosimy o upewnienie się, że podany podczas zakupu adres e-mail jest poprawny, aby umożliwić bezproblemowe dostarczenie e-paragonu. W przypadku nieotrzymania e-paragonu, prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta w celu wyjaśnienia sprawy i ponownego wysłania dokumentu.
10. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
11. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
12. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

§4 Formy płatności:

1. Przelew natychmiastowy on-line z wykorzystaniem serwisu transakcyjnego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

2. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

baner.png

§5 Realizacja zamówienia:

1. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu.
3. Klient przed zakupem e-booka lub szkolenia internetowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza je odtwarzać, obsługuje format, w jakim są zapisane zakupione elementy.
4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Mr. Bloom sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników służy wyłącznie realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
6. Kupujący ma w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może zażądać ich niezwłocznego usunięcia.

§6 Prawa autorskie:

1. Wszystkie e-booki oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.).
2. Zakupione e-booki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zakupionych bądź uzyskanych nieodpłatnie e-booków oraz dostępów do szkoleń internetowych nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.
4. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych bądź uzyskanych nieodpłatnie w Serwisie innym osobom.
6. Klient nie może i nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w firmie Psycholog Maciej Wamka, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin, NIP 8561720598, REGON 321531909 w całości lub we fragmencie.
8. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
9. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami, dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej, jako spam.

§7 Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi, reklamacje i zwroty:

1. W razie zawarcia umowy Klient działa jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – przy świadczeniu usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące umów zawieranych z konsumentami, w tym w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.), na podstawie której konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 27 ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu musi być jednoznaczne i złożone na piśmie poprzez skierowanie go listem poleconym na aktualny adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez wysłanie na adres e-mail: maciej@wamka.pl . Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.).
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Strony mają obowiązek niezwłocznie dokonać wszelkich wzajemnych rozliczeń związanych z odstąpieniem od Umowy.
4. W terminie 30 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. W przypadku, gdy wynika to z charakteru i właściwości Produktu Użytkownik, składając zamówienie, składa jednocześnie oświadczenie o rezygnacji z prawa odstąpienia poprzez żądanie wykonywania umowy sprzedaży (wydania Produktu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika do czasu bezskutecznego upływu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu zwiększonego o 7 dni roboczych jako czas niezbędny dla powzięcia wiadomości o odstąpieniu.
6. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencję na adres e-mail: maciej@wamka.pl. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
7. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 7 dni od daty zakupu produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres maciej@wamka.pl.
8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
9. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 30 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
10. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
11. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

§8 Ochrona prywatności:

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu https://sklep.wamka.pl – Psycholog Maciej Wamka, ul. Krasińskiego 10/20, 71-435 Szczecin, NIP 8561720598, REGON 321531909
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo–promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9 Własność intelektualna:

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu:

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail, wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe:

1. Administrator serwisu oświadcza, że posiada zgody autorów e-booków, infografik, map myśli oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
3. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: maciej@wamka.pl
4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości
5. Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023