Ochrona danych osobowych

Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Wamka & Wamka Maciej Wamka z siedzibą pod adresem ul. Bandurskiego 98 lok. U7, 71-685 Szczecin, NIP: 856-171-05-98, REGON 321531909, prowadzący Serwis www.wamka.pl.
Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.wamka.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza wszelkie przekazane mu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

1. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane w istniejących w Serwisie formularzach w celach wynikających z funkcji formularza.
2. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administrator będzie przetwarzał dane w tym celu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych w formularzu płatności za konsultację/sesję jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi psychologicznej/terapeutycznej z uwagi na konieczność rozliczenia płatności. Dane te będą przetwarzane w celu rozliczenia usługi. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze). Dane te będą przechowywane przez okresy wymagane przepisami prawa.

Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach w związku z prowadzoną działalnością Administrator przetwarza również:
1. Dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji. Dane te są przechowywane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie administrator może je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Dane Użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na stronie w formie komentarzy lub na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez administratora konta lub dodanie się do wydarzenia, które to czynności są dobrowolne. Poprzez interakcje Administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekazane mu zostaną w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przechowywane są przez okres niezbędny do komunikacji z Użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe osób, na rzecz których Administrator świadczy usługi psychologiczne lub terapeutyczne w celu i na podstawie świadczenia tych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu rozliczenia usług na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych w tych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług. Dane te są przechowywane przez okres świadczenia usług, a po tym czasie przez okres 10 lat od ich zakończenia.
4. Dane o stanie zdrowia podane w celu świadczenia usług psychologicznych lub terapeutycznych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług psychologicznych lub terapeutycznych, jeżeli od tego zależy wykonanie usługi. Dane te będą przechowywane przez okres świadczenia usług psychologicznych lub terapeutycznych, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres 10 lat od ich zakończenia. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje konieczność zaprzestania świadczenia usług psychologicznych lub terapeutycznych, jeżeli od przetwarzania danych o stanie zdrowia zależy wykonanie usługi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do bycia zapomnianym na zasadach wynikających z RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności usługi księgowe, informatyczne oraz marketingowe.
2. Administrator może mieć obowiązek przekazania danych osobowych organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.